Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Castanyada

Roser Argemí - Noemí Fernández Selva
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
4,99

La Castanyada, el nou títol de la genial col·lecció per redescobrir les tradicions i cançons de la cultura catalana en la seva versió més genuïna.

L'àvia d'en Pau és castanyera. Quan arriba la tardor, es vesteix amb la jaqueta de punt, la faldilla ampla, i es posa les seves sabates de caminar. Agafa el cistell de vímet i se'n va a la muntanya a buscar castanyes. Després, va a la ciutat i munta una paradeta on les torra per vendre-les ben calentones...

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Miti e leggende » Fiabe Filastrocche » Fiabe e storie illustrate , Storia e Biografie » Mitologia » Miti e Mitologia per ragazzi

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788413890593

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La Castanyada"

La Castanyada
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima