Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Huerta de Valencia, 2a ed.

Joan Romero González - Miquel Francés
pubblicato da U. Valencia

Prezzo online:
6,00

L'Horta de València és un paisatge cultural valuós, singular i de valor excepcional. Aquest estudi, que publica ara la segona edició, és molt més que un llibre sobre l'horta, una mirada culta, un diagnòstic sòlid, realitza una severa denúncia al mateix temps que proposa alternatives. Ací es defensa la idea que hi ha possibilitats de futur i es donen raons de per què protegir l'Horta. A més, s'hi inclou un DVD amb el documental "L'Horta. Al costat de casa".

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Carte e Atlanti storici

Editore U. Valencia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/05/2016

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788437093468

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La Huerta de Valencia, 2a ed."

La Huerta de Valencia, 2a ed.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima