Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Teresa se'n va a la Lluna

Montse Barderi
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
6,99

Una novel·la per aprendre a gestionar les frustracions i comprendre que a la vida no tot passa com i quan voldries

La Teresa vol ser astronauta i viatjar a la Lluna. Per això decideix entrenar-se juntament amb el seu amic Pol, i els dos s'hi posen de valent i intenten construir un coet al jardí de casa seva. Poc després, però, s'adonen que les coses no són tan fàcil i que no sempre els desitjos es fan realitat, o almenys no de la manera esperada. Una novel·la sobre la importància de superar les frustracions i esforçar-se per viure una vida més feliç.

Dettagli down

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia » Scienza e Natura » Animali domestici

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788413898001

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La Teresa se'n va a la Lluna"

La Teresa se
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima