Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La digestió és la qüestió

Giulia Enders
pubblicato da Entramat

Prezzo online:
5,49

L'intestí, aquell gran desconegut, l'ovella negra entre els òrgans, que potser fins ara ens semblava més aviat desagradable. Però aquesta imatge, estimats lectors, està a punt de canviar. El sobrepès, les depressions i les allèrgies estan estretament relacionades amb una alteració de l'equilibri de la flora intestinal. O dit d'una altra manera: si volem sentir-nos bé en el nostre cos, viure més i ser més feliços, hem de tenir cura del nostre intestí. Així ho suggereixen les investigacions més recents. En aquest llibre, la jove científica Giulia Enders explica de manera entretinguda com n'és de meravellós i altament complex l'intestí. És la clau del cos i de l'ànima i ens aporta una perspectiva totalment nova des de la porta del darrere del nostre organisme.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Alimentazione e Diete

Editore Entramat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9788499449548

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La digestió és la qüestió"

La digestió és la qüestió
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima