Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La guerra no té cara de dona

Svetlana Aleksiévitx
pubblicato da Rayo Verde Editorial

Prezzo online:
12,99

Gairebé un milió de dones van combatre a les files de l' Exèrcit Roig durant la Segona Guerra Mundial. Aleksiévitx reuneix en aquest llibre el record i la memòria de centenars d'elles. Dones que no només lluitaven en una guerra, sinó contra un sistema i una manera de fer i de pensar. Dones que van patir també la repressió i la incomprensió dels seus companys i superiors.

L'autora descompon el relat de la victòria d'homes que escriuen sobre homes, i ens ofereix un relat colpidor de les dones que van lluitar a la guerra, i que gràcies a ella, formaran part de la memòria col·lectiva i d'una altra manera de viure el món. "La guerra femenina té uns colors, unes olors, una llum i un espai propis. Té paraules pròpies. No hi ha herois ni gestes increïbles, només hi ha persones que porten a terme una activitat humana que és inhumana."

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Storia: specifici argomenti

Editore Rayo Verde Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788416689699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La guerra no té cara de dona"

La guerra no té cara de dona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima