Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La investigació

Claudel Philippe
pubblicato da La Magrana

Prezzo online:
7,99

Tot li va malament, a l'Investigador. Una veritable epidèmia de suïcidis s'ha escampat entre els treballadors de l'Empresa, i només arribar a la ciutat per investigar-ne els motius, les coses se li comencen a girar en contra: neva sense aturar, tothom li és hostil, i tan sols troba refugi en una habitació esgarrifosa a l'Hotel de l'Esperança. Així comença aquesta comèdia negra, una novel·la hilarant des de la fredor i el desconcert, farcida de situacions que gelen la sang del lector gràcies a la mirada punyent i tanmateix pietosa de Philippe Claudel. *Entre Kafka i Buster Keaton, Claudel ens ofereix una faula sobre el caos i l'absurd del món d'avui en dia, on l'incomprensible i el ridícul, la violència i la farsa, deixen entreveure l'única llei interpretable. O és que potser el suïcidi és l'única manera d'escapar d'aquest entorn calamitós o de conservar la dignitat?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fiabe, miti e leggende

Editore La Magrana

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788482646800

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La investigació"

La investigació
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima