Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Què faries si trobessis una llista secreta amb els noms dels nens i les nenes més repugnants de la classe? Podries passar-te tot un mes sense pantalles quan ets addicte als videojocs? Què passaria si descobreixes unes fotografies macabres al despatx del teu pare? I com aconseguiries que un lladre invisible deixés de robar coses als teus millors amics i les amagués a la teva habitació?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Nórdica Libros

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788419735447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La llista secreta"

La llista secreta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima