Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jessie Burton, autora de l'èxit internacional La casa de les miniatures, torna amb una novel·la que la confirma com una de les escriptores angleses més interessants de l'actualitat. Una història apassionant sobre l'ambició artística, el compromís polític, l'amor i el desig a partir de les vides de dues dones, una al Londres del 1960 i l'altra trenta anys abans, a l'Espanya anterior a la Guerra Civil. Quan Odelle Bastien arriba a Londres des del seu Port of Spain natal, no sap fins a quin punt li canviarà la vida. La feina com a mecanògrafa a la galeria d'art Skelton la satisfà, però, al cap de poc temps, un quadre misteriós lliurat a la galeria per fer-ne la taxació provocarà un gir dramàtic en el curs dels esdeveniments. Una obra atribuïda a Isaac Robles -un pintor enigmàtic que va combatre el feixisme abans de la Guerra Civil espanyola i que va morir en estranyes circumstàncies- que podria il·luminar molts dels clarobscurs existents sobre el seu autor, si és que no en traça de nous. Seductora, estimulant i plena de suspens, una novel·la evocadora sobre la llibertat, la passió i el destí en la qual les dones es revelen com les veritables protagonistes de la història. «Era una de les coses més extraordinàries que la Teresa havia vist mai. Alguns dels quadres de l'Isaac estaven força bé, però aquest, aquest, s'alçava davant d'ella com... una persona. No es tractava de pensar, sinó de sentir. El poder d'aquella pintura l'abassegava.»

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ara Llibres

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/01/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416743223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La musa"

La musa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima