Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La revolució de la glucosa

Jessie Inchauspé
pubblicato da Cossetània Edicions

Prezzo online:
10,99

PERD PES POSA FRE ALS CAPRICIS RECUPERA L'ENERGIA La glucosa, o el sucre en sang, és una molècula diminuta del nostre cos que té un gran impacte sobre la salut. Entra al torrent sanguini a través dels aliments dolços i amb midó que ingerim. Els darrers cinc anys els científics han descobert que la glucosa afecta tothom (no només els individus amb diabetis). Si tenim massa glucosa al sistema, guanyem pes, ens sentim cansats i afamats tota l'estona, i ens surten arrugues. A més, l'equilibri hormonal se'n ressent. Amb el temps, l'excés de glucosa contribueix als trastorns crònics com la diabetis de tipus 2, la síndrome de l'ovari poliquístic, el càncer, la demència i les malalties cardiovasculars. A "La revolució de la glucosa", la científica i investigadora Jessie Inchauspé ens mostra com abaixar els nivells de glucosa ràpidament (i de manera definitiva) sense seguir cap dieta. Explica estratègies senzilles, sorprenents i amb base científica, així com experiències personals de gent que les ha provades i que ha obtingut resultats increïbles. Jessie Inchauspé és la fundadora del compte d'Instagram Glucose Goddess, on ensenya costums alimentaris saludables; hi té un milió i mig de seguidors. Aquest títol ha estat traduït a 35 territoris i s'ha convertit en best-seller a Estats Units, Espanya, Regne Unit, Alemanya i França. L'objectiu d'aquest llibre és donar eines per perdre pes, posar fre als capricis i recuperar l'energia.

Dettagli down

Generi Gastronomia » Ricette » Ricette varie , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Cossetània Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413561332

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La revolució de la glucosa"

La revolució de la glucosa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima