Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Identitat, exili, desarrelament, memòria, recerca dels orígens, responsabilitat i violència marquen amb ferro roent l'obra de Mouawad. La sang de les promeses ens parla de l'instant en què ens adonem que aquell sentiment sobre el qual ens hem construït és una mentida. I ens demana què som, quant d'horror som capaços de patir i infligir, i si hi ha esperança malgrat el dolor. La sang de les promeses ens condueix a una catarsi a partir del mite i dels drames del nostre temps. "La força del que està escrit en aquestes pàgines és tan profunda que les paraules, les frases i les imatges queden gravades amb una brutalitat inaudita al cor de qui les llegeix." Oriol Broggi Pròleg d'Oriol Broggi Postfaci d'Anna Casassas

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339012

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La sang de les promeses"

La sang de les promeses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima