Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La tendresa

Francesc Torralba
pubblicato da Pagès editors-Digitalia

Prezzo online:
10,91
13,54
-19 %
13,54

La tendresa no és una cosa ni un objecte. Evoca un tipus de vincle. Entre el pare i el fill entre dos vellets asseguts en un parc qui sap si també un monitor i un intern a linterior dun hospital psiquiàtric. Molt ben representada en les escenes de la pintura i lescultura la tendresa constitueix un vincle molt fràgil però també es converteix en un pessic al cor. És fonamental en les relacions humanes encara que només ens nadonem quan falta.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Filosofia della mente

Editore Pagès Editors-digitalia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/1905

Lingua Catalano

EAN-13 9788497798518

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La tendresa"

La tendresa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima