Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La utilitat de l'inútil

Abraham Flexner - Nuccio Ordine
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
4,99

"Un compendi del saber universal que es llegeix amb una gran voracitat. És breu, dens, profund i es fa lleuger". Lluís Foix, El Punt Avui "Cal llegir-lo per copsar fins a quin punt l'activitat no orientada a una finalitat concreta i exercitada amb vigor i rigor, sigui humanística o científica, enforteix les societats i promou la justícia". Daniel Gamper, Ara "Un assaig punyent per defensar l'àmbit de les humanitats davant l'onada d'utilitarisme que ens envaeix". Màrius Serra, Catalunya Ràdio "Facin-me cas: llegeixin Nuccio Ordine". Jordi Llavina, La Vanguardia "Enmig d'aquest panorama resulta oportú que Nuccio Ordine hagi publicat un llibre en què considera que els sabers humanístics són, comptat i debatut, més útils que els suposats sabers econòmics". Jordi Llovet, El País "Un llibre necessari". Óscar López, El Periódico de Catalunya

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Etica e filosofia morale

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2017

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788477275824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La utilitat de l'inútil"

La utilitat de l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima