Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Làm th nào trng t cay trong nhà ca bn. Trong vn, trong chu hoc trên ban công

Lee Nguyen
pubblicato da Bruno Del Medico Editore

Prezzo online:
5,49

110 trang. Cha nhiu s liu và hình nh.

Có hàng ngàn loi t cay. Nó là mt loi gia v ph bin c s dng rng rãi trên toàn th gii. Nhiu ngi yêu thích t cay. Mt s ngi có c kin thc sâu rng và bt u thu thp nhng ging tt nht.

Nhng ai yêu thích món n ngon s cm thy hài lòng khi cho khách xem b su tp t cay t trng. Bng cách này, khách có th chn cay yêu thích ca mình. Vào nhng tháng mùa hè và mùa thu, nhng trái cây có màu sc có th c hái trc tip t cây ca chúng c phc v ngay trên bàn vi màu sc và hng thm.

Có rt nhiu ging t là ng c viên cho danh hiu "t nóng nht th gii". Trong mt thi gian dài, ng u danh sách là tiêu Habanero cay. Ngày nay, u sách K lc Guinness Th gii, bn s tìm thy ht tiêu "Trinidad Scorpion Moruga", hay "Carolina Reaper". Cun sách này s cung cp cho bn, mt cách n gin và y , tt c các thông tin trng t cay. Mt vài chu hoa trên sân thng nh cng cho kt qu tt. Ngoài ra, cun sách này s tit l k thut trng cây t không b cht hàng nm.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Tecniche di giardinaggio » Giardinaggio biologico » Frutta e verdura » Piante » Ecologia e Ambiente » Agricoltura biologica e sostenibile

Editore Bruno Del Medico Editore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/09/2020

Lingua Vietnamita

EAN-13 9781393230519

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Làm th nào trng t cay trong nhà ca bn. Trong vn, trong chu hoc trên ban công"

Làm th nào  trng t cay trong nhà ca bn. Trong vn, trong chu hoc trên ban công
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima