Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lat men effektiv

THOMAS LARSSON
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
12,99

Hitta och ta bort onödig skit i din vardag. Tillåt dig som individ, team och organisation att få vara lat. Bli effektivare på köpet. Det jag sett i mitt arbetsliv är att många är produktiva, men inte särskilt effektiva. Att vara effektiv handlar om att göra rätt saker snarare än saker rätt. Vad är det för idé att producera skräp bara för att det finns tid till det?  Lat men effektiv riktar sig till dig som har en kliande känsla av att det måste finnas ett bättre sätt att strukturera ditt arbete. Den är skriven för dig som vill göra något åt det och som är öppen för förändringar, oavsett vad du jobbar med.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/07/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789177850243

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lat men effektiv"

Lat men effektiv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima