Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Latife Hanm'n hayat hikâyesi
Türkiye'nin kadnlarnn hikâyesidir.

O, artk siyah beyaz fotoraf karesindeki unutulmu kadn deil, trajediye dönüen benzersiz bir akn da kahraman. Zekâsyla, fikirleriyle, piyanoda çald ezgilerle Mustafa Kemal'i büyüleyen "zmirli Kz", Sorbonne'da hukuk okuyan, kadnlarn medeni ve siyasi haklar için ylmadan çalan, modern Türkiye'nin yaratlmasnda önemli bir rol oynayan, çann cesur öncüsü.

Evlilii süresince einin yaveri gibi çalan Latife Hanm kadnlarn adm bile atmad TBMM'ye seçilmi bir mebus sfatyla girmek için mücadele verdi. ki buçuk yl süren evlilikleri noktalannca, entelektüel ve siyasi kimlii ile Türkiye'deki deiimin habercisi olarak izlenen Latife Hanm unutuldu.

Mustafa Kemal Atatürk - Mücadelesi ve Özel Hayat ve Halide Edib kitaplarnn yazar pek Çallar'n kaleminden Latife Hanm yaymlandnda büyük bir yank uyandrd ve PEN Yazarlar Dernei Duygu Asena Ödülü'nü ald.

Gözden geçirilmi yeni basksyla, tamam belgelere dayanarak titizlikle hazrlanan bu biyografik eser ayn zamanda Türkiye'nin kadnlarnn hikâyesi.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Yap Kredi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750847943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Latife Hanm"

Latife Hanm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima