Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®

AXELOS LIMITED
pubblicato da The Stationery Office Ltd

Prezzo online:
87,56
102,96
-15 %
102,96

Den oppdaterte 2017-veiledningen, den første siden 2009, legger mye vekt på metodens skaleringsevne og fleksibilitet og hvordan man best kan tilpasse den til et prosjekts spesifikke krav og kompleksitet.

Den beste praksisen som PRINCE2-metoden representerer, støttes av et opplegg med tre sertifiseringsnivåer: Foundation, Practitioner og Professional.

PRINCE2-metoden består av syv temaer, prinsipper og prosesser og utstyrer utøvere med de ferdighetene og den kunnskapen som trengs for å lede prosjekter i flere ulike miljøer.

«Vi hører stadig at det eneste som er sikkert her i verden, er at den forandrer seg, og PRINCE2 har utviklet seg for å svare på endringer i forretningspraksis. Samtidig er hovedelementene i PRINCE2 fortsatt de samme. De har rot i arbeidslivets realiteter og er like relevante som før. Metodens styrke har sitt opphav i tiår med den beste praksisen innen prosjektledelse fra ulike organisasjoner og bransjer».

Peter Hepworth, adm. dir. i AXELOS

NØKKELGEVINSTER OPPDATERING

Brukermanualen har et økt fokus på å tilpasse PRINCE2 til organisasjoners behov og varierte prosjektmiljø.

Brukermanualen har en tydeligere kobling mellom temaene og prinsippene.

«Temaer»-kapitlene har blitt omstrukturert for å vise typiske eksempler på tilpasning.

Brukermanualen gir deg bedre veiledning om den praktiske anvendelsen av metoden med flere eksempler, hint og tips.

Strukturen og formatet har blitt forbedret gjennom hele brukermanualen for å gjøre den mer brukervennlig og lettere å finne frem i.

Den oppdaterte veiledningen og eksamineringen har blitt utviklet gjennom et samar-beidsprosjekt med mer enn 100 medlemmer av det utvidede utviklingsteamet, inkludert yrkesutøvere, instrutører og konsulenter.

PRINCE2s velkjente struktur med syv prinsipper, temaer og prosesser er fortsatt den samme.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®"

Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima