Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Op 20-jarige leeftijd ontmoet Ayelet Gundar-Goshen iemand die de hoofdpersoon van `Leeuwen wekken' zal worden. Hij biecht op dat hij onopzettelijk iemand heeft overreden en is gevlucht. Tien jaar later is hij in `Leeuwen wekken' Eitan Green, chirurg, die op een nacht op weg naar huis iemand, een Eritreeër, per ongeluk doodrijdt en doorrijdt. Die beslissing verandert alles. De weduwe chanteert Eitan met haar mans dood - niet met geld, maar met medische bijstand voor een groep illegalen. Zijn zwijgen hierover werkt als een splijtzwam in zijn huwelijk met Liat. Dat zij is belast met het politieonderzoek drijft de situatie verder op de spits. Ayelet hangt boven de hele roman één levensgrote vraag: `Wat zou ík hebben gedaan?'

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789025448646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leeuwen wekken"

Leeuwen wekken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima