Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

*De wereld leek stil te staan. De gigantische leeuwenklauw kwam recht op hem af, alsof Rollan was geslonken tot het formaat van een muis. Alles wat hij zag, waren de ruwe lijnen van Cabaro's voorpoot, de klauwen messcherp.

Een snikhete woestijn, onmogelijk om te betreden Conor, Meilin, Abeke, Rollan en hun magische dieren hebben al eerder het onmogelijke gedaan. Maar kunnen ze dat ook nu Abeke en Meilin gevangen zijn genomen door de Veroveraar? De woestijn wordt bovendien streng bewaakt door het grootste Koningsdier van allemaal: Cabaro de Leeuw. Niemand mag een voet zetten in zijn oase. Toch moet het. Hoe moedig zijn Conor en Rollan als het erop aankomt.*

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali » Avventura, giallo, thriller , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi

Editore Wpg Kindermedia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789025872496

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leeuwenmoed"

Leeuwenmoed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima