Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lego Asla Sadece Lego Deildir

Roy T. Cook - Sondra Bacharach
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,72

Gerçei Tula Tula Örmek

Lego, nesilden nesile aktarlan oyuncak yaplandrma parças olarak bilinir. Günümüzde Lego; televizyon programlarndan sinema filmlerine, irket eitim programlarndan eitsel robotik programlara, fan zirvelerinden elbise ve aksesuarlara kadar uygulamalaryla çoklu medya fenomeni olmutur. Hatta Cambridge Üniversitesi'nde Lego Profesörlüü ünvan bulunmaktadr.

Lego bir oyuncaktan çok daha fazlasdr. Hatta diyebiliriz ki Lego Asla Sadece Lego Degildir. Peki böylesine bir büyüklük atfetmemize ramen Lego'nun felsefi bir yönü var mdr? lk bakta "yoktur" demek kolay. Sonuçta küçük bir plastik parça ne kadar derin anlamlar tayabilir ki? Bu kitap size bunun öyle olmadn, Lego'nun derin ve bilge konular içerdiini anlatyor. Çünkü Lego'larla oynamak kafay çaltrmak ve düünmektir.

Lego parçalar tabii ki görünen ilev olarak oyuncak yapmak için kullanlabilir. Legolarla, masa sandalye, otomobil, itfaiye yapabilirsiniz. Ama Legolarla benzinlik, sirk, uzay istasyonu da ina edebilirsiniz. Bunlar yaparken fark edersiniz ki Legolar sradan günlük dünyamz ina etmiyor ayn zamanda hem bizim hem çocuklarmzn hayal gücünün snrlarn zorluyor. Lego her birimizi sanatn hayal dolu dünyasna yolculua çkaryor.

Lego Asla Sadece Lego Degildir kitabnda Lego'nun görünmeyen yönleri üzerine ufuk açc denemeler bulacaksnz. Yaratclk ve oyun, tüketim ve kültür, özgünlük ve kimlik, mimari, matematik, fikri mülkiyet, ekonomi ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi konularn Lego dünyas ile balantlarn ortaya koyan bu denemeleri okuduktan sonra siz de Lego Asla Sadece Lego Degildir düünce ekolüne katlacanza emin olabilirsiniz.

LEGO®, Lego Grup irketleri'nin ticari markas olup hiçbir ekilde elinizdeki kitapla sponsorluk, yetkilendirme, destekleme anlamnda ba yoktur.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950765

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lego Asla Sadece Lego Deildir"

Lego Asla Sadece Lego Deildir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima