Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leidinggeven aan verandering

Alexander Groth
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
12,99

Verandermanagement op de werkvloer

Veranderingsprocessen worden in de top van het bedrijf verzonnen, maar het zijn de managers in het bedrijf die de maatregelen moeten communiceren en implementeren.

Leiderschapsexpert Alexander Groth laat alle theorie achterwege en neemt de middle manager direct bij de hand om de veranderingen te vertalen naar de praktijk. Hij legt uit hoe je collega's kunt motiveren, hoe je de valkuilen behendig omzeilt en hoe je uiteindelijk het proces tot een succesvol einde brengt.

Alexander Groth is een veelgevraagd spreker op het gebied van leiding geven aan veranderprocessen. Hij is verbonden aan de Universiteiten van Stuttgart en Mannheim.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789000335398

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leidinggeven aan verandering"

Leidinggeven aan verandering
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima