Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Les papallones no mosseguen

Marta Bayarri
pubblicato da Editorial Navona

Prezzo online:
9,99

La Clàudia té tretze anys la primera vegada que una papallona la mossega. Aquella mateixa tarda serà testimoni d'un fatídic accident. Des d'aleshores la vida avança a batzegades per a ella i la seva germana Sara: l'època universitària, les festes de joventut, les parelles i la maternitat fins que trenta anys més tard l'esdevenir les obliga a afrontar cara a cara l'episodi més cru de la seva infantesa. Mentrestant, s'imposa el pas del temps, que en la Clàudia sempre es conjuga amb un passat disposat a tornar quan menys s'ho espera, com el batec d'unes ales que provoca el caos a l'altra banda del món. Amb tacte de narradora lepidòptera, amb bones dosis d'un sentit de l'humor irònic, i la sensibilitat d'algú que ha dedicat tota la seva vida a encarnar emocions d'altres, Bayarri relata una història universal sobre créixer i deixar enrere la pell dura de les ferides que carreguem, com crisàlides que no s'acaben d'obrir mai del tot.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Editorial Navona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788419552921

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Les papallones no mosseguen"

Les papallones no mosseguen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima