Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Guerau va a passar les vacances d'estiu a casa els avis, al Pirineu. Però es produeixen unes misterioses desaparicions de bestiar, ovelles, cabres.... sense que s'aconsegueixi descobrir què passa. Enmig de moltes aventures, el protagonista, que és cec però té ben desperts els sentits de l'oïda i l'olfacte, s'adona d'aspectes que passen desapercebuts per als altres i els posa sobre la pista per descobrir el misteri. És una novella d'aventures per a lectors a partir de 10 anys on el protagonista és un nen cec, però sobretot, és un nen que va a escola, amb amics, família, que juga i que la seva discapacitat no li impedeix ser feliç i adaptat a la societat. L'alfabet Braille de l'última plana ajuda els lectors per desxifrar les frases que portaran a la resolució d'algunes incògnites.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Metaforic Club De Lectura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/06/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416862511

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Les petjades misterioses"

Les petjades misterioses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima