Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In de spirituele klassieker `Leven uit liefde' gidst de Amerikaanse monnik en schrijver Thomas Keating ons op het pad naar christelijke contemplatie. Keating werkt al jaren aan de verspreiding van zijn methode voor `centering prayer' (innerlijk gebed). Hij zoekt in dit boek naar een dialoog tussen de inzichten van de hedendaagse psychologie en die van de klassieke christelijke spirituele leiders. Dit praktische boek, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald, biedt een stevige conceptuele achtergrond bij de praktijk van het innerlijk gebed en voor de spirituele reis van deze tijd, die we niet alleen maken voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Storia delle religioni » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789043528825

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Leven uit liefde"

Leven uit liefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima