Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dikush zbulon një jetë tjetër, ose diçka të ngjashme me të dikujt, ëndrra refuzon ti përfundojë dhe cila është dhurata më e mirë për dikë që nuk dëshiron ta shohësh me sy? po sikur ajo që shkruan të jetë e tmerrshme, por jo aq sa ajo që nuk shkruan? keni rezervuar një takim me princin e natës, një leksion me nxënësen e djallit dhe do pushtoheni nga dëshira të errëta, do udhëtoni në një planet të largët dhe, pa dyshim, kur tju zërë nata, vendi ku do ndaloni për ta kaluar, do jetë më i fundit që do donit të kishit zgjedhur. Por asgjë nuk mbaron me kaq. Në qoftë se jeta do të ishte një libër i bardhë, më thuaj, çfarë do dëshiroje të shkruaje në të? Këto, edhe më shumë, në trembëdhjetë tregime të zeza, që rrëmbejnë, turbullojnë dhe lënë pa gjumë. Mos i lexoni!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Horror e gotica » Racconti e antologie letterarie , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Enkelejd Lamaj

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/08/2015

Lingua Albanese

EAN-13 9781301221318

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Libri i bardhë"

Libri i bardhë
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima