Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Liefde in Twin Bridges: boek negen

Debra Eliza Mane
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
2,99

Eindelijk weet Ian hoe de vork in de steel zit. Hij neemt zich voor Dukes hart te ontdooien en haar te laten voelen dat hij de ware voor haar is. Want ondanks het feit dat hij al dertien jaar zonder haar heeft moeten leven, is hij nog steeds net zo verliefd op haar als vroeger.

Nu Duke de moed heeft gehad om alles op te biechten aan Ian, heeft ze nog de nodige spoken uit het verleden uit de weg te ruimen. Zij is de enige die voor altijd af kan rekenen met haar angsten uit het verleden.

Zal Big Hole River Ranch deze kerst worden verlicht door de stralende harten van niet een, maar twee liefdesparen?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 07/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9781386697312

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liefde in Twin Bridges: boek negen"

Liefde in Twin Bridges: boek negen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima