Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het hartverscheurende en inspirerende verhaal van Holocaustoverlevende Lily Ebert, die 75 jaar na dato viral ging met de zoektocht naar haar bevrijder. Lily Ebert leidde een gelukkig leven in Hongarije, maar daar kwam abrupt een einde aan toen ze in 1944 met haar familie naar Auschwitz-Birkenau werd afgevoerd. Haar moeder, een broer en zus werden bij aankomst meteen vermoord. Lily zou er vervolgens alles aan doen om te zorgen dat zij en haar twee andere zussen wel zouden blijven leven. Na Auschwitz werd het drietal als dwangarbeider tewerkgesteld in een munitiefabriek bij Leipzig en van daaruit op een dodenmars gestuurd. Ze overleven het ternauwernood, gered door de Amerikanen. 75 jaar later vindt haar achterkleinzoon een bankbiljet met een boodschap van de soldaat die Lily bevrijdde. Via sociale media komen ze uiteindelijk in contact met de nabestaanden van de soldaat. Ondanks alles wat Lily meemaakte tijdens de oorlog, is ze vastbesloten ervoor te zorgen dat nieuwe generaties de gruwelijkheden uit het verleden niet zullen vergeten. Lily ontving een British Empire Medal voor haar bijdrage aan de Holocausteducatie en -informatieverspreiding.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari » Storia militare » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia: specifici argomenti

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789021030326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lily's Belofte"

Lily
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima