Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Literatura to niebezpieczny biznes

Alice Basso
pubblicato da Wydawnictwo Kobiece

Prezzo online:
0,00

Vani Sarca, zdolna ghostwriterka o wyj¿tkowej osobowo¿ci, jest ¿wie¿o po rozstaniu z Riccardem. Na szcz¿¿cie nowa praca na stanowisku konsultantki do spraw komunikacji i public relations w lokalnej policji skutecznie odwraca jej uwag¿ od z¿amanego serca. Do tego Enrico, jej szef, w¿a¿nie podsun¿¿ jej nowe zlecenie.

Vani musi napisa¿ ksi¿¿k¿ kucharsk¿, w której oprócz przepisów na tradycyjne w¿oskie dania znajd¿ si¿ anegdotki o samej rodzinie Giay Marin, legendzie krawiectwa, któr¿ tragicznie naznaczy¿ los.

Niestety pojawia si¿ kilka problemów: Vani nie cierpi gotowa¿, kobieta, która mia¿a znale¿¿ si¿ na ok¿adce, postanowi¿a przyzna¿ si¿ do morderstwa, o którym kilka lat temu mówi¿y ca¿e W¿ochy, a na horyzoncie znów ukazuje si¿ Riccardo.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wydawnictwo Kobiece

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 19/11/2021

Lingua Polacco

EAN-13 9788367014663

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Literatura to niebezpieczny biznes"

Literatura to niebezpieczny biznes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima