Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Livets träd är en samling av Josh Pachters samtliga berättelser om Mahboob Chaudri i en volym. Chaudri är en pakistansk detektiv som tjänstgör vid den nationella polisstyrkan i öemiraten Bahrain, där han tacklar olika brott, allt från stöld till industriellt spionage, från kidnappning till mord, med intelligens och hjärta. I The Ethnic Detectives, kallade författaren och kritikern Bill Pronzini karaktären "en av kriminallitteraturens mest förtjusande nya detektiver."

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore The 0.06976 Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9781071540633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Livets träd"

Livets träd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima