Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Llibre de les bèsties

Muntsa Farre - Ramon Llull
pubblicato da BARCANOVA

Prezzo online:
6,99

Ramon Llull va escriure aquesta història fa més de 700 anys i la va incloure en el llibre Fèlix o Llibre de Meravelles. Amb aquesta obra, Llull volia que els homes canviessin les seves conductes equivocades. I, per fer-ho d'una manera fàcil, va fer servir un recurs molt habitual a l'època: les faules. En aquesta narració, els animals reprodueixen de manera simbòlica el comportament de la societat humana. Després de l'elecció del Lleó com a rei, l'astuta Guineu ordeix un seguit d'intrigues per aconseguir el control del poder.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Racconti , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Barcanova

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2020

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788448952648

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Llibre de les bèsties"

Llibre de les bèsties
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima