Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs

Jafudà Bonsenyor
pubblicato da Editorial Barcino

Prezzo online:
6,99

El Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs és una obra de caràcter didàctic i moralitzador que recull 753 sentències provinents d'origens diversos. Feta per encàrrec del rei Jaume II, recull màximes de llibres orientals àrabs i hebreus, però també sentències d'autors grecs, llatins i d'origen cristià, i fins i tot proverbis d'origen popular.
L'autor va agrupar aquestes dites en capítols temàtics: "De la vida", "De la mort", "De les dones" el resultat final és un recull de manaments de la vida pràctica i una bona mostra del coneixement que l'experiència i les coses del món atorguen als humans.

Jafudà excel.leix a l'hora d'expressar les idees i els pensaments dels antics filòsofs amb molt poques paraules que van directes a l'essència. Potser és per això que el llibre gaudí d'una gran acceptació durant el segle XIV, tant entre la classe aristocràtica com entre les populars.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Editorial Barcino

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788472268616

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs"

Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima