Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

James Boswells "London dagbog" er blevet til i årene 1762-1763, da den blot 22-årige skotte opholdt sig i byen i en periode på ni måneder. For eftertiden giver dagbogen et vigtigt indblik i livet i storbyen i midten af 1700-tallet. Den er dog ikke kun interessant som historisk dokument, men også i kraft af sine litterære kvaliteter, for Boswell var en dygtig skribent. Undervejs præsenteres vi for et broget persongalleri fra alle samfundslag - blandt andre elskerinden Louisa, der har smittet Boswell med gonorré, og den senere ven Samuel Johnson, om hvem Boswell senere skrev en meget berømt biografi.

James Boswell (1740-1795) var en skotsk adelsmand, der for eftertiden er blevet kendt for sine meget omfattende dagbogsskriverier og for sin biografi om litteraten Samuel Johnson. Boswell begyndte at skrive dagbog, da han som ung mand opholdt sig i London i 1762-63, og han fortsatte resten af livet.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Diari e Lettere , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711773048

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "London dagbog 1762-1763"

London dagbog 1762-1763
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima