Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ngilizcede (ve Franszcada) ak tarif ederken "dümek" fiilini kullanrz: to fall in love (aka dümek). Alain Badiou bu konuda kaleme ald o harika Aka Övgü kitabnda, "aka dümek" ile ilgili çöpçatanlk ajanslar ve uzmanlar araclyla "uygun bir partner bulma aray"n kar karya koyar: Böyle bir arayta, düü olarak -yerleik olarak hayatm rayndan çkaran ve yeni bir özne olarak yeniden domama vesile olan çlgn bir olay olarak- akn kendisi bütbütün kaybolur. Lubitsch'in Ninotchka'sndaki ikili düüle olan ey bu deil midir? Ninotchka çlgnca gülmeye baladnda hem kahkayaya hem de aka düer.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 88

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 65

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Cinema » Stili e generi » Teoria e critica

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786002566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lubitsch"

Lubitsch
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima