Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bekövetkezett a világvége. Az erdket tz pusztította el, a folyók és a tavak kiszáradtak, a tengerek szinte semmivé lettek.
Aztán jött a gyilkos kór: láz söpört végig a világon. Az emberek egymás ellen fordultak, tombolt az erszak, melynek családok milliói estek áldozatul.
Majd megjelent a VESZETT, melynek tagjai válaszokat kerestek.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632665672

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lázkód"

Lázkód
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima