Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Madalyonun çi

Gulseren Budaycolu
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
3,01

"Toplumda arad destei ve baary bulamayan kiiler giderek içe kapanr ve gerçek yaamda elde edemedii itibar iç dünyasnda aramaya balar. Düünce ve hayallerin giderek younlat bu dönem, kii için çok skntl ve strapldr."

nsan denen muhteem varln yine kendisi gibi muhteem iç dünyas

Yllardr panik atak yaayan bir iadam; kendini peygamber ilan eden bir doktor; çok temiz olmak uruna evlerini "çöp apartman"a çeviren üç kz karde; kendini bildii günden beri, bata babas çevresindeki tüm erkeklerden dayak yiyen genç bir kadn; ar ceza reisi bir babann fahielik mesleini seçen kz; radyo ve televizyonlardaki bütün arklarn kendisi için çalndn zanneden genç bir devlet memuresi; bir transseksüel; doktorunu intihar etmekle tehdit eden bir örenci; ölümcül bir hastala yakalanm genç bankac...

Bata ak ve ölüm olmak üzere insanlk hallerinin yer ald bu kitabyla yazar, okurunu, Türkiye artlarnda bir ruh doktorunun duygular, düünceleri, yapabildikleri ve yapamadklaryla artyor ve madalyonun içini göstererek biraz da herkesin kendisiyle yüzlemesini salyor.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050973532

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Madalyonun çi"

Madalyonun çi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima