Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Magalina i el bosc dels animals màgics (Sèrie Magalina 1)

Paola Antista - Sylvia Douye
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial España

Prezzo online:
6,99

Endinsat en un món màgic i misteriós amb la sèrie de novel·les gràfiques infantils de la Magalina.

La Magalina acaba d'arribar al campament de criptozoologia per aprendre-ho tot sobre la seva passió: l'estudi dels animals màgics!

A més d'estudiar gorgones, vampirs i fades, la Magalina coneixerà els seus nous companys. Alguns es convertiran en amics; altres, en rivals... i potser algun li resulti especial.

Ben aviat, els misteris es multipliquen, i les vides dels estudiants corren perill... Podrà la Magalina descobrir què passa i salvar als seus amics?

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Magalina i el bosc dels animals màgics (Sèrie Magalina 1)"

Magalina i el bosc dels animals màgics (Sèrie Magalina 1)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima