Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Magyar rebellisek

Ignác Romsics
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,74

Romsics Ignác új kötete a magyar történelem elmúlt ezer évének 11 lázadó, vagyis rebellis csoportjával foglalkozik, kezdve az utolsó pogányokkal és befejezve az 1989-es rendszerváltókkal. Minden egyes tanulmány három alapvet kérdés megválaszolására törekszik: szociálisan kik voltak, honnan jöttek a rebellisek; miért lázadtak fel; és mit akartak, mire törekedtek. A válaszok mélysége és bizonyítottsága dönten a forrásadottságok függvénye. Az utolsó pogányok" és még a középkori paraszfelkelések vezeti és résztvevi esetében is nagy mértékben feltételezésekre vagyunk utalva. Idben elre haladva a források köre egyre bvül, s a 20. század esetében már szinte áttekinthetetlenül sok releváns dokumentum áll rendelkezésre. Ez az oka annak, hogy az utolsó három tanulmány, vagyis a 19-es népbiztosokkal, az 56-os felkel vezérekkel és a 89-es rendszerváltókkal foglalkozók terjedelme két-háromszorosa a korábbiaknak. Számos más munkájához hasonlóan a szerz elssorban ezt sem csak az egyes korszakok kutatóinak, hanem a magyar történelem iránt érdekldök lehet legszélesebb körének szánja és ajánlja.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793762

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Magyar rebellisek"

Magyar rebellisek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima