Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mahal Ko ang Aking Nanay

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books

Prezzo online:
5,49

Mahal ng sinuman ang kanilang Nanay kahit ano pa ang edad nila. Sa kuwentong ito, nag-iisip ng pinakaangkop na regalo para sa kanilang ina sina Jimmy at ang kanyang mga kuya. Gusto nilang ipakita kung gaano nila kamahal ang kanilang ina.

Ano ang malikhaing solusyon na naisip nila para ipahayag ang kanilang saloobin? Malalaman mo dito sa ginuhit na librong pambata.

Magugustuhan itong basahin ng iyong mga anak bago matulog at magugustuhan rin ito ng buong pamilya!

Salamat sa pagbili ng librong ito.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Kidkiddos Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2019

Lingua Tagalog

EAN-13 9781525912573

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mahal Ko ang Aking Nanay"

Mahal Ko ang Aking Nanay
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima