Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maji Anlam Amac Gücü

W.E. Butler
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
1,81

"Maji tek bir bilim altnda felsefede en kesin ve dinde en mutlak ve yanlmaz eyleri birletirir. lk bakta birbirine tamamen zt gözüken, inanç ve mant, bilim ve iman, yetki ve özgürlüü mükemmel bir uyum ve ahenkle badatrr."

- Eliphas Levi

"Maji irade dorultusunda deiiklik yaratmann Sanat ve Bilimidir."

- Aleister Crowley

Butler'e göre majinin esas amac dünyevi bir maske olan kiilii aarak gerçek benliimize ulamaktr. Maji kadim çalardan bize aktarlan kendimizi gelitirmeye ve evrenle bütünletirmeye yarayan pratik bir öretidir.

Bu kitap yanl tanmlanm, unutulmu ve kimi zaman hor görülmü bir konuya cesurca k tutan ender eserlerden biridir. Türkçe'de çeitli kitaplar çkan yazar, akc diliyle karmak gibi gözüken konular 60 yllk deneyimlerinden örnekler vererek sarih bir ekilde açklayarak ayn zamanda bir dil ustas olduunu kantlamaktadr.

Majinin tanm, maji ile modern psikolojinin kesitii noktalar, kiilik, majikal amaçlar ve etik, majikal aletler ve imgeler, davet ve celp usulleri, manyetik ve inisiyatik maji konular ayrntl bir ekilde anlatlmaktadr. Elinizdeki bu kitap, baka kaynaklardan derlenen akademik bir kitap deil, kendi bana belirli standartlar ortaya koyan ve yllardr konu hakknda bilgi edinmek isteyenlere okunmas önerilen eitici bir bayapttr.

"Bu kitap, konu hakknda fikirleri ne olursa olsun, okuru mutlaka etkileyecektir"

nce Kapak:

Sayfa Says: 142

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 87

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Astrologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896609

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Maji Anlam Amac Gücü"

Maji Anlam Amac Gücü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima