Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2

AXELOS LIMITED
pubblicato da The Stationery Office Ltd

Prezzo online:
87,56
102,96
-15 %
102,96

Het 2017 handboek is de eerste bijgewerkte versie sinds 2009. Hierin wordt de schaalbaarheid en flexibiliteit van de methode sterk benadrukt en ook hoe de methode het beste op maat gemaakt kan worden voor de complexiteit en diverse vereisten van een project.

De best practice waar de PRINCE2-methode voor staat, wordt ondersteund door een opzet waarbij 3 verschillende certificaten te behalen zijn: Foundation, Practitioner en Professional.

De PRINCE2-methode bestaat uit zeven thema's, principes en processen en biedt de vaardigheden en kennis die nodig zijn om projecten in diverse omgevingen te managen.

UPDATES BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Meer nadruk op het op maat maken van PRINCE2 voor de behoeften van organisaties en een breed scala aan projectomgevingen

Thema's en principes hangen beter samen

De hoofdstukken met 'Thema's' zijn aangepast, zodat typische voorbeelden van op maat maken duidelijk worden weergegeven

Biedt meer begeleiding op de praktische toepassing van de methode, met talloze voorbeelden en tips

Verbeterde structuur en indeling van het hele handboek voor eenvoudigere navigatie en meer gebruiksgemak

Het bijgewerkte handboek en de examens zijn ontwikkeld op basis van de samenwerking tussen meer dan 100 leden van een groot ontwikkelingsteam, onder wie vakmensen, trainers en consultants

De zeven principes, thema's en processen van PRINCE2 zijn onveranderd

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Tecniche di management » Impresa: responsabilit√† e corporate governance

Editore The Stationery Office Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/06/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9780113315758

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2"

Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima