Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mannens undergång : i kvinnans tidsålder

Hanna Rosin
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
5,86

Med sin bok Mannens undergång har den amerikanska journalisten Hanna Rosin väckt en stark internationell debatt. Genom att analysera kulturella, ekonomiska och sexuella maktförändringar i USA påvisar hon hur männen i mångt och mycket håller på att bli omsprungna av kvinnorna. Yngre kvinnor har högre utbildning, bättre jobb och tjänar mer.

Av 60 miljoner amerikaner som har universitetsexamen är hälften män och hälften kvinnor. Det anmärkningsvärda är att den kvinnliga halvan är mycket yngre än männen. Kvinnorna är framtiden. Hanna Rosin har åkt runt och gjort research i olika delar av USA och konstaterar att det som förr kallats naturlig ordning inte finns längre. Hon ser ett land som långsamt men mycket påtagligt håller på att svänga till kvinnornas fördel. Männen som drabbas av arbetslöshet blir handlingsförlamade, medan kvinnor i samma situation vidareutbildar sig, tjänar mer pengar och står för familjens försörjning. I många fall har det gått så långt att de intervjuade kvinnorna undrar vad de över huvud taget ska med en man till?

Appliceras Hanna Rosins analys globalt får man en spännande och omvälvande blick in i en annorlunda framtid. I länder som Sverige har svängningen i den ekonomiska makten kommit lite längre, vilket påverkar till exempel familjepolitiken och jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det hisnar då man tänker på hur en liknande utveckling i länder som Afghanistan och Saudiarabien skulle påverka hela världen.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789113054261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mannens undergång : i kvinnans tidsålder"

Mannens undergång : i kvinnans tidsålder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima