Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Marcus Pocus 4. El concurs de talents

Pedro Mañas - David Sierra Listón
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
4,99

Una nova aventura màgica d'en Marcus Pocus!

I si la màgia truqués a la teva porta?

La màgia no és incompatible amb la televisió. Cada any, el famós canal Embruix TV retransmet en directe el gran concurs de talents infantils «Bruixots Menuts!». En aquesta ocasió, en Marcus i els seus amics seran els encarregats de portar el premi fins a l'hotel on es grava el programa. Sembla una missió fàcil, però...

El podran mantenir sa i estalvi?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413895925

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Marcus Pocus 4. El concurs de talents"

Marcus Pocus 4. El concurs de talents
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima