Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Marksist ktisat Teorisi

Meghnad Desai
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
3,21

Meghnad Desai'nin kitab canl bir ihtiyaçtan domutur. Gelimi kapitalist ülkelerin neoklasik gelenek içinde eitim gören iktisat örencilerine Marx'n iktisat teorisini bir bütün olarak ve bildikleri analiz araçlar ile ilikisini de kurarak anlatmak. Ancak, buradan hareketle, kitab sradan bir ders kitab gibi görmek yanl olacaktr. Çünkü, Desai, Marksist iktisad yaayan bir teori olarak ele alyor ve bir yandan eksiklik ve hattâ yanllklarn vurgularken, öte yandan kapitalizmin çamzdaki dinamiini de açklayacak yönde gelitirilmesi için öneriler getiriyor. Türkiye'de de, Marksist iktisada ilgi her geçen gün artarken, iktisat eitimi bütünüyle Anglosakson geleneini sürdürüyor.u açdan, kitabn Türkiye'de önemli bir boluu dolduracan sanyorum. (Asaf Sava Akat)

nce Kapak:

Sayfa Says: 200

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 134

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785899167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Marksist ktisat Teorisi"

Marksist ktisat Teorisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima