Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Marx, Engels ve Lenin'in, devrimci içi snfnn kadnn özgürlemesi ve hak eitliinin gerçeklemesi için savam ve tarihsel sorumluluu üzerine deinimleri, ölçülemez deerdedir. çi snfnn devrimci güçleri, partilerinin önderliinde, Marksizm-Leninizm klasiklerinin içerdii düünceleri her zaman klavuz edinmelidir. Böylelikle, sömürüye, ezilmeye ve savaa kar uran çetin sorunlarn ve kapitalizmden sosyalizme geçiin karmak sorunlarn yenme gücünü kazanabilirler.
Marx, Engels ve Lenin'in, kadn ve aile üzerine deinimleri, onlarn toplu yaptnn ayrlmaz bir parçasn oluturur. Bu toplu yaptn zenginliini ortaya çkarmak bizim için her zaman yeni görev oluyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 236

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 199

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785995173

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Marksizm Kadn ve Aile"

Marksizm Kadn ve Aile
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima