Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jack London'n yar otobiyografik roman Martin Eden, idealleri uruna hayatn ortaya koyan genç bir denizcinin öyküsünü anlatr. Martin Eden, Ruth Morse'u gördüü ilk andan itibaren ona derin hisler beslemeye balar. Ruth yüksek bir statüye mensup zengin bir çevreden gelmektedir ve ailesi onun fakir bir içiyle evlenmesine izin vermez. Martin için artk ak olduu kadna ulaabilmenin tek yolu yazar olarak saygn bir yere ulaabilmektir...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2019

Lingua Inglese

EAN-13 1230003375150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Martin Eden"

Martin Eden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima