Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jack London'n, kendi hayatndan izler tayan roman Martin Eden, denizci bir gencin kiiliinden ödün vermeden snf atlama çabalarn anlatyor. Zengin bir ailenin kzna âk olan Martin Eden, ona eriebilmek uruna kendini ilme ve ünlü bir yazar olma hayaline adyor; bu hayal uruna takntl denilebilecek bir ekilde varn younu ortaya koyuyor.

Edebiyat tarihinin kukusuz en özgün karakterlerinden biri olan Martin Eden, azmi ve zekâsyla yalnzca içi snfn deil, girmeye çalt burjuva dünyasn da ayor. Böylece maskelerin ardnda yatan görüyor, toplumun gerçek yüzünü idrak ediyor. Neticede her iki snfa da ait olamamann yorgunluu, yazarlk serüveninde çektii fiziksel ve ruhsal zorluklara eklenince Martin, derin bir yalnzla sürükleniyor. Baar sürecinin hainliinin sonunda baarnn tatminsizliiyle kar karya kalyor. Jack London'n bayapt olan bu trajik roman, okurlarn tpk Martin'in hayat gibi dalgal bir yolculua çkaryor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 496

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 421

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750723902

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Martin Eden"

Martin Eden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima