Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mary Stuart

Stefan Zweig'n akc dili ve özgün üslubuyla kaleme ald bir biyografi kitab olan Mary Stuart, oldukça çalkantl bir yaam geçirmi olan skoçya Kraliçesi Mary Stuart'n yaamn konu ediniyor. Kitap, biyografi türünde bir eser olmasna ramen Zweig'n usta kalemiyle okuyucusuna sürükleyici ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir solukta okuyacanz bu eser, kütüphanenizde mutlaka bulunmas gereken kitaplar arasnda yer alyor!

Ksack Bir Yaama San Koca Bir Hikaye

Mary Stuart, skoçya Stuart Hanedan'na mensup Kral V. James'in kz olarak dünyaya geliyor. Henüz alt günlük bir bebek iken babasn kaybeden Mary'nin zorlu yaam da bu andan itibaren balam oluyor. Bu küçük bebek, skoçya Krall'nn kraliçesi oluyor ve minik omuzlarnda büyük bir yük ile yetiiyor.

Alt yandayken eitim için Fransa'ya gönderilen Mary Stuart, daha sonra Fransa Prensi II. François ile evleniyor. Bu evlilik ile birlikte Fransa Kraliçesi olan Mary, çok geçmeden eini kaybediyor ve skoçya'ya geri dönüyor. Fakat döndüünde, anavatann ne yazk ki brakt gibi bulamyor.

Mary Stuart' Bir de Zweig'n Tarafsz Kaleminden Tanmalsnz!

Kat bir Katolik olduu bilinen Kraliçe Mary Stuart, yaam boyunca kimileri tarafndan çok fazla desteklense de bir grup onu asla onaylamyor. Bununla birlikte verdii kayplar ve dönemindeki siyasi olaylar, onu zorluklar ve entrikalarla dolu bir yaama sürüklüyor.

Herkesin hakknda olumlu ya da olumsuz ve fakat kesinlikle tarafl bilgi sunduu bu Kraliçe'nin yaamn Zweig, tamamen tarafsz bir ekilde ele alyor. Bununla birlikte yazar, dönemin koullar hakknda da önemli bilgiler veriyor. Ayrca satr aralarnda bir ülkenin yönetiminin nasl olmas gerektii konusundaki fikirlerini de aktaran Zweig, kitab yalnzca bir biyografi olmaktan çkarp çok daha zengin bir hale getiriyor.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Stefan Zweig'n tarafsz bak, esiz betimlemeleri ve ufuklar genileten satr aras notlaryla ekillenen Mary Stuart, yazarn özgün tarzyla ortaya koyduu en etkileyici eserlerinden birini oluturuyor. Bilgilendirici olduu kadar keyif verici de olan bu kitaba, sepete özel frsatlar ve hzl kargo seçenei ile sahip olmak için hemen sipari verin!

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750743580

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mary Stuart"

Mary Stuart
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima