Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Masal Terapi

Judith Malika Liberman
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,92

Bu kitap hayat yolculuunda tlsml pusulan olacak

Sevgili yolcu Bu kitap senin için bir pusula olsun diye hayal edildi. Onu çantanda ta.Kendini bir yol ayrmnda bulduunda, kararszlk yaadnda, ruhun yolunu kaybettiinde kitab çantandan çkar. Rasgele bir sayfasn aç. Ve okumaya balaKarna çkan masal sana yolunu bulmanda yardm edecek. Seni masallarla bir oyun oynamaya davet ediyorum. çindeki yldz gözlü oyunbaz çocukla yeniden ba kurmann vakti geldi.Bu bir iyileme oyunudur. Brak masallar sana rehberlik etsin, seni iyiletirsin ve dönütürsün
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 288

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 262

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786024124

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Masal Terapi"

Masal Terapi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima