Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat doen we als het begint te stormen en het na dagen nog niet ophoudt? Wat moeten we denken wanneer bomen bloeden? Wat wou de walvis zeggen toen hij zich op de kust wierp? Massastrandingen is een caleidoscopisch prozagedicht. Het is een poging om op kieren te dansen, tussen afgrond en verwachting, tussen mens en zeezoogdier. Over Moya De Feyters poƫziedebuut Tot iemand eindelijk schreef Ivan De Maesschalck in Poƫziekrant: 'Wie de keerzijde van de werkelijkheid verwoordt, brengt een andere kant van de waarheid aan het licht. Wie ziet hoe weinig er nodig is om diezelfde werkelijkheid te transformeren, schopt de benen onder de vertrouwde logica vandaan. De soms groteske vertekening van De Feyters personages doet spontaan denken aan het werk van Kafka en Van Ostaijen.'

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Fiabe Filastrocche » Filastrocche e rime » Primo apprendimento » Alfabeto

Editore Vrijdag, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789460017872

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Massastrandingen"

Massastrandingen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima