Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Matí de la mort

Jordi Llavina Murgadas
pubblicato da 3i4 edicions

Prezzo online:
4,49

Aquest que el lector acaba de llegir no és, estrictament, un llibre sobre la mort. Certament la mort que ja forma part del títol mateix de l'obra determina l'orientació de la majoria dels poemes (hi ha, però, cap poema escrit a consciència l'orientació del qual no depengui de la brúixola única de la Desconeguda?). La mort o, potser d'una manera més precisa, la pèrdua, en un sentit ampli. I, tanmateix, jo vull creure que Matí... és una obra que tracta de la vida, i que ha arribat als vostres ulls tota bombollejant dels assumptes que solen omplir l'existència de qualsevol persona: el cos, els fills, el somni, els amics, la por, el sexe, la joia, el menjar, l'angoixa, els animals, el desencant, la música, l'esperança, les cases, el desig, el silenci, el dolor, l'absència, l'eufòria, el desfici, els indrets, l'amor, la malenconia, la llum, la fosca... També el mal de coll, la gana, alguns objectes insignificants, els diners. I, per damunt de tots i per damunt de tot, tal vegada el temps i la memòria. He d'admetre, però, que, sense haver viscut l'experiència, a final del 2012, d'acompanyar l'amic Antoni Magrané Prades en els seus últims tres mesos de vida i, per raons que ara no cal explicar, ho vaig fer dos o tres cops per setmana, probablement jo no hauria escrit aquest llibre. O, almenys, és segur que no l'hauria escrit exactament així. La vivència d'aqueix fet la malaltia que l'anà consumint a poc a poc i, finalment, el traspàs, la desaparició no es troba en cap detall precís de l'obra. Però, en canvi, diria que el sentit d'aquella emoció tan trasbalsadora que em continua entristint quan la recordo està dissolt en força dels poemes de Matí de la mort.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore 3i4 Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416789283

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Matí de la mort"

Matí de la mort
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima