Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Weduwe Jenny erft een schapenboerderij in de Australische outback. Daar ontdekt Jenny dagboeken van de vorige bewoonster: Matilda. Al lezend wordt ze in een schokkend verhaal getrokken Tamara McKinley wordt wel de `koningin van de Australische roman' genoemd, en `Matilda's laatste dans' is haar debuutroman.

Als Jenny's echtgenoot overlijdt, ontdekt ze dat hij haar een afgelegen schapenboerderij in de Australische outback nalaat, Churinga genaamd. Ze besluit er te gaan wonen, omdat ze dan het gevoel heeft nog een beetje bij hem te zijn. De overweldigende natuur en rust maken indruk op Jenny, maar Churinga blijkt ook een geheim te herbergen. Er hangt een sfeer van mysterie rond de vorige bewoonster, ene Matilda Thomas. Dan ontdekt Jenny Matilda's dagboeken, en al lezend wordt ze in een schokkend verhaal getrokken

`Matilda's laatste dans' is een prachtige familiegeschiedenis in de sfeer van `De Doornvogels'. McKinley is een fantastische verteller.' The Bookseller

`Een sterk geschreven verhaal met goed opgebouwde spanning. Dit boek zal lezers niet onberoerd laten.' Library Journal

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026148699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Matilda's laatste dans"

Matilda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima